Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Lékové interakce INFOPHARM

Program MEDICO umožňuje během expedice okamžitě vyhodnotit interakce

Kompendium lékových interakcí INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí probíhá podle v současnosti nejkomplexnější databáze u nás, kterou je Kompendium lékových interakcí INFOPHARM.
Počet lékových interakcí v Kompendiu lékových interakcí INFOPHARM již převýšil číslo 21 tisíc, což je více než dvojnásobek původního počtu interakcí z období před 5 lety.
Z uvedeného počtu téměř polovina je klinicky závažná, velmi závažná nebo kontraindikovaná.

O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku některého z nich. 
To znamená, že účinky jednoho přípravku mohou být posíleny nebo oslabeny současným užitím přípravků jiných.

Program MEDICO umožňuje ohlášení možného rizika pro pacienta - bez narušení plynulosti expedice.

Data o lékových interakcích jsou vyhodnocována podle zatřídění léků do ATC skupin.
Vyhodnocení tohoto signálu a následné řešení je i nadále zcela v rukou lékárníka.
On se rozhoduje, kdy je a kdy není nutná intervence.

Databáze interakcí, zakomponovaná v programu MEDICO, mu pomáhá dodržet povinnost danou vyhláškou.